Regulamin

Regulamin sprzedaży usług za pośrednictwem serwisu internetowego OGÓLNE POSTANOWIENIA Kąpielnia Henio dostępna pod adresem internetowym https://zarezerwuj.pl/henio-kapielnia prowadzona jest przez firmę SILVERSKJ Sylwia Miśkiewicz ul. Serdeczna 25H/8 62-020 Zalasewo, NIP: 7891661740, adres e-mail: heniokapielnia@gmail.com, zwanym dalej „Usługodawcą”: Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak osób nie będących konsumentami, korzystających z usług płatności on-line Usługodawcy (z wyjątkiem zapisów skierowanych wyłącznie do osób będących konsumentami). Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest wskazany wyżej Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie www.swietylukasz.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania oraz żądania ich usunięcia, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH a/ Korzystanie z usług Usługodawcy, w tym także dokonanie płatności za usługi, jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności. b/ Korzystanie z systemów płatności określonych w treści niniejszego Regulaminu oznacza także akceptację warunków świadczenia usług przewidzianych przez podmioty obsługujące płatności. c/ Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: [1] komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; [2] dostęp do poczty elektronicznej; [3] przeglądarka internetowa: Mozilla Firefoxw wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; [4] zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; [5] włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Na stronie Usługodawcy dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna: możliwość zapłaty on-line za zarezerwowaną usługę Aby skorzystać z usługi należy: A) Wybrać rodzaj usługi termin. Wypełnić i wysłać formularz „Podsumowanie rezerwacji” na stronie https://zarezerwuj.pl/henio-kapielnia . W formularzu niezbędne jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, Informacje dodatkowe [opcjonalnie]. Można też zarezerwować usługę dzwoniąc na aktualny numer telefoniczny 791-092-262 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. B) Następnie należy dokonać płatności za wizytę. Klient ma do wyboru sposób płatności: – online przy wykorzystaniu metody płatności online, która dostępna jest na stronie https://zarezerwuj.pl/henio-kapielnia za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl; przekierowanie do Przelewy24 następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka na stronie https://zarezerwuj.pl/henio-kapielnia d/ Termin płatności: W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, usługobiorca zobowiązany jest do dokonania płatności w dniu wysłania formularza zapisu na konsultację. Za dzień dokonania płatności uważania się dzień w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego usługobiorcy. W przypadku braku wpłaty przez Przelewy24.pl termin zostaje automatycznie anulowany. OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony https://zarezerwuj.pl/henio-kapielnia sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. REKLAMACJA USŁUG Usługodawca jest zobowiązany udostępnić lokal na rzecz usługobiorcy w celu wykonania usługi samodzielnego mycia zwierząt w lokalu os. Jana III Sobieskiego 15, 60-688 Poznań W przypadku niewykonania usługi lub wykonania jej niezgodnie z umową, postanowieniami w/w regulaminów lub przepisami prawa, usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja może zostać złożona przez usługobiorcę: – w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: heniokapielnia@gmail.com, Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: [1] informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; oraz [3] danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. TRYB ROZPATRYWANIA REKLAMACJI Usługodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji ustosunkuje się do treści reklamacji. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta. SZCZEGÓŁY ODSTĄPIENIA OD UMOWY Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych, ale nie później niż 24 godziny przed terminem wykonania usługi, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone Usługodawcy: – w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: heniokapielnia@gmail.com. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Usługobiorcę sposobu opłaty za wykonanie usługi. Usługobiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę w terminie krótszym niż 24 godziny, Usługobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów w tym zwrot opłaconej kwoty za wizytę konsultacyjną. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Umowy zawierane poprzez stronę https://zarezerwuj.pl/henio-kapielnia zawierane są w języku polskim. ZMIANA REGULAMINU: Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram